Международен Сертификат за качество

лазерна-епилация-13

Лазерна епилация Пловдив в Лазер център Армада с Международен Сертификат за качество

ISO 9001:2008

ISO е Международна организация по стандартизация. Тя има за членове Национални институти по стандартизация от 158 страни от всички региони а света- големи и малки, индустриализирани и развиващи се. Международната организация по стандартизация ISO разработва доброволни технически стандарти, които придават стойност на всички видове бизнес операции. Тя допринася за разпространението на технологиите и добрите бизнес практики.Организацията подкрепя разработването, производството и предлагането на по-ефективни, по-безопасни и по-чисти продукти и услуги. Тя прави търговията между държавите лесна и по-справедлива.

ISO развива само тези стандарти, които се изискват от пазара. Тази работа се извършва от експерти, идващи от промишлените, техническите и бизнес секторите, които са поискали проверка на стандарта, и които впоследствие пуснат в употреба съответните продусти. Тези експерти могат да бъдат свързани с други със съответните знания, като представители на държавни агенции, потребителски организации, академичните среди и лаборатории за изпитване.

Публикувани под наименованието „международни стандарти”, стандартите ISO представляват международен консенсус относно състоянието на техниката в технологията или съответната добра практика. Разработени са над 17 800 стандарти и свързаните с тях документи за трите измерения на устойчивото развитие: икономически, екологични и социални.

Какво е стандарт?

Стандартът е документ, който предвижда изисквания, спецификации, насоки или характеристики, които могат да се използват последователно, за да се гарантира, че материалите, продуктите, процесите и услугите са годни за предназначението им. Има публикувани над 19 500 Международни стандарта, които могат да бъдат закупени от магазина на ISO или от неговите членове.

Какви са ползите от Международните стандарти ISO?

Международните стандарти ISO гарантират, че продуктите и услугите са безопасни, надеждни и с добро качество. За бизнеса те са стратегически инструменти, които могат да намалят разходите чрез минимизиране на отпадъци и грешки, както да и увеличават производителността. Те помагат на компаниите да получат достъп до нови пазари, равни условия за развиващите се страни и улесняват свободната и справедлива световна търговия.

Стандарти ISO 9000 – Управление на качеството

Стандагтите от групата ISO 9000 разглеждат различни аспекти на управлението на качеството и съдържат някои от най-известните стандарти на ISO. Стандартите предоставят насоки и инструменти на фирми и организации, които искат да гарантират, че техните продукти и услуги постоянно отговарят на изискванията на клиента, както и че качеството постоянно се подобрява.

Международните стандарти от групата ISO 9000 са спечелили световната репутация като основа за създаване на ефективни системи за управление на качеството.

Необходимост от Международните стандарти

Стандартите са много важни, тъй като все повече организации работят в глобалната икономика чрез продажба или закупуване на продукти и услуги от източници извън техния вътрешен пазар.

Стандартът ISO 9001 се използва с цел установяване управлението на качеството на система, която осигурява доверие в способността на дадена организация да предостави продукти, които отговарят на нуждите на клиентите и техните очаквания.

Лазер Център Армада притежава Международен Сертификат за Качество ISO 9001:2008, който е доказателство за високия професионализъм на екипа и качеството на услугите, които предлага.